za rok 2012 z działalności Fundacji Obrony Praw Zwierząt ANACONDA w Gorzowie Wlkp.

 

Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Miodowej 1 w Gorzowie Wlkp. zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod numerem 0000400810. Ponadto organizacja posługuję się następującym numerem NIP 599 – 31 – 60 – 058 i REGON 080999263.

Fundacja nie prowadzi dochodowej działalności gospodarczej.

Od 2012 roku Zarząd Fundacji działa w składzie:

- Pani Małgorzata Jakubowska – prezes fundacji

- Pani Izabela Głowacka – członek zarządu

- Pani Luiza Moraczewska – człowiek zarządu

 

Celem fundacji jest:

 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, odczytów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
 • Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
 • Występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce.
 • Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez wspieranie akcji zapobiegających rozrodczości zwierząt, wspieranie akcji adopcyjnych, organizowanie pomocy materialnej dla schronisk i przytulisk.
 • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) obejmujących zadania w zakresie

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie sponsorów,
 2. pozyskiwanie dochodów ze zbiórek pieniędzy,
 3. przyjmowanie wpłat od osób fizycznych,
 4. współpraca z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzież w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
 5. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji,
 6. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

Podjęte decyzje w drodze uchwały zarządu

Uchwała Zarządu 1/ 2012 o organizacji Gorzowskiego Festiwalu Animalia

Uchwała Zarządu 2/ 2012 o przygotowaniu projektu „Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt – drogą do zgodnej egzystencji”

Uchwała Zarządu 3/ 2012 o współpracy z Fundacją Ad Rem

 

Działalność fundacji w 2012 roku

 

- od stycznia 2012 Fundacja organizowała spotkania w szkołach i przedszkolach na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Spotkania były pod hasłem „Mowa zwierząt”.

- od czerwca 2012 Fundacja organizowała akcję „Bukiet kwiatów czy szczęście psiaków” - akcja przeprowadzona przez Fundacje polegała na tym iż zamiast kwiatów dla nauczycieli wrzucali symboliczną złotówkę do „puszki szczęścia”. Pieniądze zostały przez przeznaczone na leczenie psów i sterylizację.

- 15 czerwca 2012 - udział w Targach Aktywności Społecznej w Gorzowie Wlkp. Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych i przechodnie przyłączali się do akcji szycia najdłuższej „Anacondy” na świecie – wąż miał aż 108 metrów! Podczas Targów Fundacja promowała też działania pro zwierzęce, promowała swoją działalność.

- 16 lutego 2012 z okazji Światowego Dnia Kota Fundacja przeprowadziła w przedszkolach spotkania edukacyjne.

- czerwiec 2012 Fundacja przeprowadziła spotkanie i zbiórkę karmy w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.,

- 26 maja 2012 w Gorzowskiej Filharmonii odbył się Koncert Roczny Szkoły Muzycznej Yamaha, „Zwierzęta wokół nas”, podczas którego Fundacja przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz zwierząt,

- maj – listopad 2012 Promujące działania Fundacji i zachęcające do wolontariatu w fundacji opieki nad zwierzętami,

- 16 września 2012 Gorzowski Festiwal „ANIMALIA” – to impreza adresowana do całych rodzin. Chcemy uczulić zarówno dorosłych , jak i dzieci na krzywdę zwierząt niechcianych to miłe i przyjemne spędzenie czasu wolnego wspólnie z całą rodziną to również czas, w którym możemy się odprężyć i miło spędzić czas wolny podczas występów artystycznych.

- 01 lipca 2012 współorganizowała Festyn rodziny dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. wraz z Fundacja Ad Rem.

- 22 września 2012 – udział w Targach Organizacji Pozarządowych i Instytucji Kultury gdzie zaprezentowaliśmy swoje działania,

- 24.09. – 30.11. 2012- realizacja projektu Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt – drogą do zgodnej egzystencji współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy wsparciu Powiatu Nowosolskiego.

Przebieg projektu:

 • opracowanie materiałów dydaktycznych
 • inauguracja projektu (rozwieszenie plakatów, rozpowszechnianie ulotek, media, strona

internetowa Fundacji, TVP odział Gorzów Wlkp.

 • ogłoszenie i promocja konkursu fotograficznego „FOTO ZOO”
 • cykliczne spotkania w szkołach biorących udział w projekcie i zajęcia edukacyjno-warsztatowe: IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., Gimnazjum nr 21 
  w Gorzowie Wlkp.
 • praca indywidualna z wolontariuszami – w siedzibie fundacji, w terenie, 
  w schronisku
 • szkolenie z behawiorystyki dla wolontariuszy i zarządu oraz rady fundacji
 • szkolenie weterynaryjne dla wolontariuszy i zarządu oraz rady fundacji
 • szkolenie groomera dla wolontariuszy i zarządu oraz rady fundacji
 • zakończenie projektu (strona internetowa fundacji, lokalne media)- wystawa
  i wręczenie nagród w konkursie FOTO ZOO

 

- grudzień 2012 wystawa zdjęć ze schroniska „Nie kupuj- zaadoptuj psa ! - Centrum Handlowe Panorama

- grudzień 2012 „Stop żywym prezentom” – akcja propagująca przemyślany zwierzęcia na prezent – Mikołajki - Centrum Handlowe Panorama

- 15 grudnia 2012 „Święto Aniołów” – Jarmark organizacji pozarządowych

Fundacja w 2012 roku podpisała umowy adopcyjne 76 kotów i 31 psów.

Prosimy o wsparcie